1. Danh sách cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường 2. Tổng hợp +. Tổng số cán bộ, giáo viên,CNV trong nhà trường: 53 +. Tổng số giáo viên trong nhà trường: 42 Trong đó: Tốt nghiệp Đại học: 37 giáo viên. Chiếm 88,1% Tốt nghiệp Cao Đẳng: 5 giáo viên. Chiếm 11,9% Tốt nghiệp TCCN: 0 giáo viên. Chiếm 0%...